Evropská Unie

Evropská Unie


Projekt  Zařízení péče o dítě Ješkohlíd registrační číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000665 prioritní osa OPZ

Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovníhoa soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci .

Fond EU

Evropský sociální fond v rámci OP Zaměstnanost.

 

Popis projektu
Operační program Zaměstnanost (OPZ) vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020.

Operační program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy

Adresa

U Strže 401/4
Praha 4, 140 00

Telefon

Telefon : +420-777 790 394

e-mail

info@jeskohlid.com

© Copyright 2022 Ješkohlíd s.r.o. - All Rights Reserved